Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • 1.1 CHARLOTTE JOHANNNA: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan CHARLOTTE JOHANNA op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
 • 1.2 Deelnemer: de wederpartij van CHARLOTTE JOHANNA die een product of dienst afneemt.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij CHARLOTTE JOHANNA als opdrachtnemer optreedt.
 • 2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door CHARLOTTE JOHANNA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Nieuwsbrief

Artikel 4: Workshops en cursussen

 • 4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door CHARLOTTE JOHANNA aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • 4.2 Deelnemer kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
 • 4.3 CHARLOTTE JOHANNA behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 5: Annulering

 • 5.1 Annulering van workshops of cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 • 5.2 Workshops kunnen niet geannuleerd worden. De deelnemer kan wel zijn/haar deelname overdragen aan een andere deelnemer. Deze wijzigingen kunnen doorgegeven worden via hello@charlottejohanna.com tot 24 uur voor de start van de workshop of cursus.
 • 5.3 Bij verzuim op een of meerdere dagen tijdens Yoga Traject ligt de verantwoordelijkheid bij Deelnemer, mits hier voorafgaand andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 6: Huisregels

 • 6.1 Deelnemer moet altijd de volgende huisregels van CHARLOTTE JOHANNA en DERDEN volgen:
  • Kom fris naar een yogales/workshop/cursus. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray-deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
  • Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogales/workshops/cursussen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
  • Wij adviseren niet later dan twee uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
  • Geen schoenen in de yogastudio.
  • De yogamat dient na gebruik schoongemaakt te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.
  • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Deelnemers verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
  • De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers en medewerkers van CHARLOTTE JOHANNA dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door CHARLOTTE JOHANNA niet getolereerd.

Artikel 7: Verplichtingen CHARLOTTE JOHANNA

 • 7.1  behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens deelnemer onverlet.
 • 7.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor CHARLOTTE JOHANNA tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat Deelnemer de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.
 • 7.3 CHARLOTTE JOHANNA behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, of workshop te annuleren of deelname van Deelnemer te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.
 • 7.4 CHARLOTTE JOHANNA kan nimmer gehouden zijn cursussen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 8: Prijs en betaling

 • 8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 • 8.2 CharlotteJohanna.com behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via www.charlottejohanna.com.
 • 8.3 CharlotteJohanna.com behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Deelnemer door te berekenen.
 • 8.4 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is CHARLOTTE JOHANNA gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is CHARLOTTE JOHANNA alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • 8.5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 9: Overmacht

 • 9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van CharlotteJohanna.com liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van CharlotteJohanna.com uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
 • 9.2 In geval van overmacht heeft CharlotteJohanna.com het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van CharlotteJohanna.com.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • 10.1 Het afnemen van de diensten van CharlotteJohanna.com is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Deelnemer is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) vooraf te melden bij CharlotteJohanna.com.
 • 10.2 CharlotteJohanna.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Deelnemer.
 • 10.3 CharlotteJohanna.com is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Deelnemer.
 • 10.4 Schade die door Deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van CharlotteJohanna.com, dienen te worden vergoed.
 • 10.5 Deelnemer vrijwaart CharlotteJohanna.com voor aanspraken van derden. Klant zal door CharlotteJohanna.com ingeschakelde derden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

 • 11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Deelnemer blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens CharlotteJohanna.com, heeft CharlotteJohanna.com het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten dan wel de overeenkomst met Deelnemer, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van CharlotteJohanna.com in een dergelijk geval.

Artikel 12: Auteursrecht en eigendom

 • 12.1 Van het door CharlotteJohanna.com verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CharlotteJohanna.com. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Klachten

 • 13.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. CharlotteJohanna.com zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal CharlotteJohanna.com contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
 • 13.2 Mochten CharlotteJohanna.com en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.
 • 13.3 Klachten worden geregistreerd bij CharlotteJohanna.com en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.